منوی سایت

فویل آلومینیم و امباس شدن

فویل آلومینیوم و طراحی : این ویژگی که سبب نگهداری طرح منحصر به فرد در مواد بسته بندی انعطاف پذیر میشود ، فرصت های طراحی بیشتر را ارائه می دهد. در طراحی طرح امباس روی فویل آلومینیوم بسته بندی محصول خوداطمینان حاصل کنید که علامت تجاری محصول تا زمانی که بخش آخر مصرف می شود، باقی بماند. طراحی رنگی یا طراحی چاپی  روی فویل می تواند بیشتر به تجدید نظر بصری و افزایش هویت نام تجاری بیافزاید.