منوی سایت

شیرینی های پخته شده و آدامس های جویدنی

فویل آلومینیوم  کیفیت و لذت ورقه های کاغذ- را تضمین می کنند. حتی با کاور های خاص همچون کاغذ موم، شیرینی ها می توانند رطوبت را جذب کنند و طعم را از دست بدهند مگر اینکه آنها در یک مانع ازفویل آلومینیوم  مهر و موم شده باشند. فویل آلومینیومی در بسته بندی  میوه طعم دار( برای جلوگیری از از دست رفتن طعم و مزه ) و محصولات  دارویی و همچنین انواع آدامس استفاده می شود.