منوی سایت

فویل آلومینیوم و نوشیدنی ها

فویل آلومینیوم با استفاده از خواصی که دارد در انواع مختلفی از نوشیدنی و دیگرمواد بسته بندی مایع استفاده می شود.