منوی سایت

فویل آلومینیوم و درب بطری - کپ

فویل آلومینیوم به هر نوع بطری، اعتبار بصری را اضافه می کنند. آنها بخش مهمی از شخصیت محصول و تضمین صحت محصول درون بطری میباشند . به صورتی که بطری با این کپ ها تا قبل از مصرف پلمپ میباشد.