منوی سایت

حداکثر نور موجود

فویل آلومینیوم نه تنها به حفظ درجه حرارت تحت کنترل کمک می کند، بلکه با ایجاد سطح بسیار بازتابنده می تواند با افزایش  نور در دسترس و مصنوعی  سبب صرفه جویی در هزینه های اضافی شود.