منوی سایت

فویل آلویمنیوم و نوار چسب

فویل آلومینیوم برای نوار چسب نیز استفاده می شود. نوار چسب آلوفیل بسیار انعکاسی و با دوام با عرض تا 5 تا 60سانتی متر در دسترس است. برای مثال، به عنوان مثال، نصب اتصالات مصالح عایق بندی به طور اخص و نصب عایق لوله، فویل آلومینیوم خود چسبنده ممکن است برای انجام وظایف کوچک مورد استفاده قرار گیرد.