منوی سایت

فویل آلومینیوم خانگی

 فویل آلومینیوم مورد نظر دارای خواص زیر میباشند

فویل آلومینیوم ضخامت معمول در این گروه از مصارف فویل آلومینیوم 9 تا 70 میکرون است