منوی سایت

نوار های باریک فرم پذیر فویل آلومینیوم

  فویل آلومینیوم های مورد نظر دارای خواص زیر میباشند.

نوارهای فرم پذیر نازک در فاصله ها، لبه های زاویه ای یا قطعات لوازم خانگی استفاده می شود. اغلب کاربرد اسپیسر نیز دارند. همچون کاربرد آنها در پنجره های دو یا چند جداره.

 

فویل آلومینیوم 

 

 
 
ضخامت معمول در این گروه از مصارف فویل آلومینیوم 100 تا 500 میکرون است