منوی سایت

نورد گرم

فویل آلومینیوم و شمش های آلومینیوم با حرارت به دمای مورد نظر رسیده و با عبور از خط نورد گرم هر بار کاهش ضخامت و افزایش طول مییابند . این عملیات تا رسیدن ضخامت محضول به 6 میلیمتر تکرار میشود.

تولید فویل آلومینیوم با استفاده از کستر

دومین روش تولید ورق آلومینیوم ریخته گری پیوسته است.، در این روش فلز مذاب به طور مستقیم به نواری با ضخامت 6 میلیمتر تبدیل میشود. که بلافاصله به صورت  کویل جمع آوری میگردد.