منوی سایت

نورد سرد

کویل حاصل از دو روش فوق با عبور از نورد سرد طی چند مرحله تا ضخامت 0.6 میلیمتر یا کمتر کاهش ضخامت مییابد.