منوی سایت

فویل آلومینیوم و بازیافت

فویل آلومینیوم به طور کامل قابل بازیافت است، بدون هیچ گونه افت کیفیت. فرآیند بازیافت برای آلومینیوم نیاز به مصرف انرژی 95٪ کمتر نسبت به تولید اولیه آن دارد که به صرفه جویی بسیار زیاد مشهور است. تکنیک های جداسازی مدرن فویل آلومینیوم را در زباله های خانگی می تواند استخراج و بازیافت نماید.