منوی سایت

فویل آلومینیوم و ایمنی و امنیت محصول

فویل آلومینیوم برای استفاده در تماس با مواد غذایی مناسب است. فویل آلومینیوم بدون پوشش با اکثریت قریب به اتفاق مواد غذایی واکنش نشان نمی دهد. وانگهی در بسیاری از برنامه های کاربردی، فویل آلومینیوم در تماس با محصول نیست، زیرا در ترکیب با مواد دیگر در یک ترکیب کاپوزیت استفاده میشود.