منوی سایت

تعداد ایزوتوپ های فویل آلومینیوم

فویل آلومینیوم ، دارای ۹ ایزوتوپ می باشد که بیشترین آنها بین ۲۳ تا ۳۰ مرتب شده‌است. تنها  (AL27 ایزوتوپ پایدار) و(AL26 ایزوتوپ رادیواکتیو) بطور طبیعی وجود دارند AL26 از پراشیدن ذرات اتم آرگون در اتمسفر که در نتیجه پروتونهای اشعه کیهانی رخ می‌دهد، تولید می‌شود. ایزوتوپهای  در تعیین قدمت رسوبات دریایی، خاستگاه منگنز، یخهای دوران یخبندان، کوارتز در صخره‌ها و شهاب سنگها ، کاربردهای عملی دارد. آلومینیوم AL26 اولین بار در مطالعات ماه و شهاب‌سنگها بکار رفت.