منوی سایت

مزیت های فویل آلومینیوم در براربر فلز مس

فویل آلومینیوم عنصری نقره ای و انعطافپذیر می باشد که ، عمدتأ به صورت سنگ معدن بوکسیتاست. فویل آلومینیوم ، فلزی نرم و سبک و قوی است. ظاهری نقرهای - خاکستری دارد و الیه نازک اکسیداسیونی که در اثر برخورد با هوا در سطح آن تشکیل میشود، از زنگ زدگی جلوگیری میکند. وزن آلومینیوم از مس بسیار کمتر است که می توان گفت تقریبأ یک سوم فوالد یا مس است.ِ چکش خور و انعطاف پذیر بوده و به راحتی خم میشود. بعالوه ، این عنصر غیر مغناطیسی، دومین فلز چکش خور و ششمین فلز انعطافپذیر است. اجزای سازههایی که از فویل آلومینیوم ساخته میشوند، در صنعت هوانوردی و سایر مراحل حمل و نقل، بسیار مهم هستند. همچنین در سازههایی که در آنها وزن پایدار و مقاومت الزم است، وجود این عنصر اهمیت زیادی دارد. آلومینیوم بعد از اکسیژن و سیلیسیم، سومین عنصر فراوان در پوسته زمین محسوب میشود و به طور کامل قابل بازیافت است و 45 درصد نیز قابلیت ذخیره انرژی دارد. همه این عوامل سبب گردیده تا این فلز در 31 سال گذشته در بین کل فلزات، بیشترین رشد مصرف را به خود اختصاص دهد و پیشبینی میگردد که در 31 سال آینده نیز همین وضعیت ادامه یابد.