منوی سایت

استفاده از فویل آلومینیوم در سازه ها

فویل آلومینیوم در سازه ها ، عمر آنها را نامحدود می کند. پروفیل ها و ورق هایی که در ساخت پنجره نما، در و سقف و ساختمان های اداری ، مدارس و بیمارستان ها و غیره به کار می روند، نمونه هایی از صدها مورد مصرف فویل آلومینیوم به عنوان مصالح کاربردی در ساختمان است.

در رابطه با صنایع بسته بندی در زمینه های غذایی و دارویی، این فلز پوشش حفاظتی قابل اطمینانی می باشد.خواص و موارد استفاده آلومینیوم بیشمار و تقریباً نامحدود است.اما نکته مهم مقرون به صرفه بودن ضایعات آلومینیوم است. انرژی لازم برای تولید مجدد آلومینیوم از قراضه خدود 5 درصد انرژی لازم برای تهیه آلومینیوم از بوکسیت است.

بنابراین آلومینیوم فلز مهمی است که بدون آن دنیای صنعتی امروز غیر قابل تصور بوده و این گویای نقش تعیین کننده و استراتژیک این فلز است.